home page

Yarnton, St Bartholomew - n4

Ablimech restores Sarah to Abraham, Flemish, 2nd qtr. C16__ return