Greystoke, St Anthony

St Anthony with inhabitants of Wronden ____ return