Troyes, St Urbain

The patriarchs Adam, Shem, Isaiah